Algemene voorwaarden Salon Consulinn

 

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Consulinn en een cliënt waarop Salon Consulinn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen salon
  1. De medewerkers van Salon Consulinn zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens/contra indicaties naar waarheid aan de medewerker worden verteld en op het intake formulier worden ingevuld.
  3. De medewerkers van Salon Consulinn zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, of ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De medewerkers van Salon Consulinn zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 3. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Consulinn melden, via mail of Whatsapp. Telefonische annuleringen worden niet rechtsgeldig geacht.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Consulinn het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3-1 tot en met 3-4 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
  6. De behandelingen afgenomen in een kuur dienen binnen een jaar na afsluiten te zijn afgerond.
  7. Inschrijven is persoonsgebonden en bindend. Behandelingen zijn niet overdraagbaar.
 4. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. Salon Consulinn behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. Salon Consulinn zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.
  5. De cliënt geeft toestemming voor het bewaren van de persoonsgegevens en bijbehorende foto’s. (zie privacy verklaring)
 5. Betaling
  1. Salon Consulinn vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  3. Salon Consulinn is ten alle tijden gerechtigd om haar tarieven aan te passen.
  4. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  5. De cliënt dient voor de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij afname van een kuur dient het gehele bedrag voor de 1behandeling voldaan te worden.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Salon Consulinn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, of ontstaan doordat de medewerker van Salon Consulinn is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Salon Consulinn is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten tijdens of na de behandeling.
  3. Salon Consulinn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
  4. Cliënt dient zich te houden aan de voorschriften van de salon medewerker. Bij onjuist gebruik van de machines, draagt cliënt ten alle tijden zelf verantwoordelijkheid voor de gevolgen.
  5. Voor zover Salon Consulinn toch aansprakelijk is, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de client in het jaar van de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Salon Consulinn heeft betaald.
 7. Openingstijden
  1. Salon Consulinn is bevoegd om de salon geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en vakanties,
  2. Salon Consulinn is bevoegd de openingstijden/dagen van de salon tijdelijk/blijvend te wijzigen.
  3. Salon Consulinn is bevoegd de salon voor reparatie en onderhoudswerkzaamheden te sluiten. De client heeft geen recht op compensatie of restitutie.
  4. Salon Consulinn is bevoegd te verhuizen naar een voor haar meer geschikte locatie. Hier kunnen geen rechten tot opzegging voor worden verleend.
 8. Beëindiging of ontbinding
  1. Het, door de cliënt, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk;
  2. Op medische gronden, waarbij een medische verklaring vereist is. Wat wij hieronder verstaan wordt in deze onder artikel 8.2 nader toegelicht.
  3. Bij overlijden
  4. Bij het verhuizen buiten een straal van honderd kilometer van de Salon Consulinn praktijk, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is.
  5. Medische gronden die wij aanmerken als geldige reden om het abonnement per direct te stop te zetten, zijn de contra indicaties
 9. Geheimhouding
  1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de medewerker verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 10. Beschadiging en/of diefstal
  1. Salon Consulinn heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Salon Consulinn meldt diefstal altijd bij de politie.
 11. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Salon Consulinn het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 12. Slotbepaling
  1. Op elke overeenkomst tussen Salon Consulinn en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden worden via mail of Whatsapp verstuurd en zijn ook in de salon beschikbaar.
  3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.